ARTIKEL 1 Evenement

1.1 Uitdaging
ZOEPAR-tour is een non-sleep fietstocht van Zoetermeer naar Parijs. Non-sleep houdt in dat er onderweg niet mag worden geslapen. Wel mag er worden gestopt om te eten/drinken en reparaties uit te voeren. Iedere ingeschreven fiet(st)er dient de volledige afstand (± 600 kilometer) geheel zelfstandig af te leggen. Het betreft dus geen estafette evenement.

1.2 Doel
Het doel van het evenement ZOEPAR-tour is het bijeenkrijgen van een zo groot mogelijk geld bedrag voor Doe Een Wens. Nieuw is dat teams tevens geld bijeen kunnen brengen voor de nieuwe sportaccommodatie van handbalvereniging Gemini. Uitganspunt is dat minimaal 50% van de opbrengst wordt gedoneerd aan stichting Doe Een Wens. Deelnemende teams kunnen met behulp van het inschrijfformulier aangeven in welke verhouding zij het sponsorgeld verdelen. Teams dienen zelf zorg te dragen voor de goede financiële afhandeling, aangezien de sponsorbedragen rechtstreeks aan de goede doelen worden overgemaakt en niet aan de organisatie van de ZOEPAR-tour.

Doe Een Wens (Doe Een Wens) s.v. Gemini (s.v. Gemini)
Giro 25.333 Giro 19.47.605
Woerden Zoetermeer
O.v.v. actienummer 06005 + 'teamnaam' O.v.v. Oosterheem + 'teamnaam'

ZOEPAR tour is een non-profit evenement. Dat houdt in dat er door de organisatie op geen enkele manier winsten worden gegenereerd. Indien er sprake mocht zijn van een overschot, aan bijvoorbeeld inschrijfgeld, dan zal het restant worden toegevoegd aan het totaal van gedoneerde bedragen.

1.3 De route
De route van Zoetermeer naar Parijs bestaat uit twee parkoersen:
Parcours Individuelle: vanaf de start in Zoetermeer begint het ongeveer 600 kilometer lange Parcours Individuelle, dat de deelnemers naar de rand van Parijs voert. Dit deel van het parkoers wordt per team gereden. Het Parcours Individuelle eindigt bij 'Camping International de Jablines ***' (onder voorbehoud) waar de deelnemers zullen hergroeperen en kunnen overnachten (in eigen tent/caravan/camper) Meer info:www.camping-jablines.com. Het Parcours Individuelle dient in maximaal 40 uur volbracht te worden. Parcours Protocolaire: Na de hergroepering vertrekken de deelnemers de volgende ochtend gezamenlijk voor het Parcours Protocolaire. In één gesloten peloton rijden de deelnemers een rondje door het centrum van Parijs en vervolgens naar een nog nader bekend te maken plaats, waar de officiële overhandiging van de opbrengst van deze tocht aan stichting Doe Een Wens en sportvereniging Gemini plaats zal vinden. Na de overhandiging van de cheque fietsen we gezamenlijk terug naar de camping om na te praten tijdens een gezellige bbq. Na de bbq/2e overnachting eindigt de ZOEPAR tour 2005.

ARTIKEL 2 Deelname

2.1 Inschrijving
Inschrijving geschiedt op vrijwillige basis. Een team staat officieel ingeschreven als zij het inschrijfformulier op de website volledig heeft ingevuld en verstuurd, en als het inschrijfgeld à 35.00 euro per persoon is overgemaakt op Rabobank 3072.06.599 t.a.v. Alexander Straathof (plaats: Zoetermeer) o.v.v. Inschrijving ZOEPAR-tour 2006 + ‘teamnaam’. Na inschrijving ontvangt het team een bevestiging van deelname van de organisatie. Voor deze inschrijfkosten ontvangt iedere deelnemer: een routebeschrijving voor fietsers en volgauto tot aan hergroepering Parijs. 2 overnachtingen op 'Camping International de Jablines *** (onder voorbehoud). Na inschrijving ontvangt het team een digitaal routeboek, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement. Het routeboek bevat de volledige routebeschrijving van alle trajecten, voor zowel de deelnemers, als de volgers. Tevens bevat het routeboek een EXCEL-applicatie, waarmee men zelf tijdschema’s voor de tocht kan bepalen en doorrekenen. Er kunnen maximaal 15 teams meedoen. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2.2 Opbrengst
De opbrengst van het evenement komt geheel ten goede aan de goede doelen. Er is geen minimum bedrag vastgesteld om aan het evenement deel te kunnen nemen. De verwachting is echter dat ieder team in staat zou moeten kunnen zijn om 1000 euro bijeen te brengen. Het sponsorgeld dient uiterlijk vrijdag 09 juni 2006 te zijn bijgeschreven op de rekeningen van de goede doelen, zodat aan het einde van de tour de cheques kunnen worden overhandigd. Bij het overmaken van donaties dient het actienummer + evenementnaam + teamnaam vermeldt te worden (zie ‘Doel’). Daarnaast dient een overzicht gemaild te worden van de sponsoropbrengsten, en verdeling ervan, naar info@zoepartour.nl.

2.3 Team
Onder team wordt verstaan de fietsers alsmede de begeleiding. Ieder team is geheel zelfverzorgend. Volgauto, verzekeringen, eten/drinken, overnachtingsmogelijkheid (tent/caravan/camper) en reserve-onderdelen dienen zelf verzorgd te worden. Een team bestaat uit minimaal 2 tot maximaal 4 fiets(t)ers. Om het concept in stand te houden is het gebruik van ligfietsen verboden. Het gebruik van een triathlon stuur is om veiligheidsredenen verboden. Iedere fiets dient voorzien te zijn van een fietscomputer met tenminste de volgende functies: Totaalteller, dagteller en gemiddelde snelheidsmeter. Fietsen met reflecterende kleding en verlichting (een hoofdlamp vergemakkelijkt ‘s nachts het kaartlezen) is verplicht. ’s Nachts fietsen met een helm wordt sterk aangeraden. Houdt rekening met ernstige vermoeidheid en een sterk verminderd reactievermogen!!! Tijdens de gehele tocht dienen de deelnemers zich te gedragen naar de (verkeers-) wetgeving, zoals die in het land waarin men zich bevindt van toepassing is. Uiteraard geldt deze bepaling ook voor de bestuurders en passagiers van de volgauto’s. Advies is om 3 begeleid(st)ers mee te nemen die afwisselend de volgauto kunnen besturen. Mocht een team onverhoopt voortijdig uitvallen, dan dienen zij dit kenbaar te maken door een SMS bericht te sturen naar Alexander (zie Organisatie). Daarnaast wordt verwacht dat het team middels de volgwagen de eindbestemming in/rond Parijs bezoekt, om aldaar gezamenlijk de cheques aan de goede doelen te overhandigen.

De organisatie behoudt het recht teams, zonder opgaaf van redenen, uit te sluiten van deelname aan de ZOEPAR-tour of deze tijdens de tour uit de race te halen. Belangrijkste criteria zijn het overschrijden van het maximum aan ingeschreven teams, (wan)gedrag tijdens de tour en de fysieke gezondheid van de fiets(t)ers (zowel voor als tijdens de tour).

2.4 Sponsoruitingen
Ieder team is vrij om kleding en volgwagen ter beschikking te stellen voor sponsoruitingen. Sponsoruitingen moeten passen binnen het thema van de ZOEPAR-tour (Stichting Doe Een Wens Nederland en handbalvereniging Gemini) en mogen geenszins beledigend of aanstootgevend zijn. Het logo van ZOEPAR-tour is vrij te gebruiken, mits het past in het sportieve en positieve karakter van het evenement alsmede de goede doelen. Er is (beperkt) ruimte beschikbaar bij de start voor extra uitingen van sponsors (bijv. zelf mee te nemen stand/auto/flyers etc.). Indien een team er gebruik van wilt maken, dient er ruim van te voren contact te worden opgenomen met de organisatie.

ARTIKEL 3 Disclaimer
Indien een team, na officiële inschrijving, zich wil terugtrekken, gaat zij ermee akkoord dat het inschrijfgeld zal worden gebruikt voor de organisatie van het evenement en derhalve niet wordt geretourneerd. De organisatie van de ZOEPAR-tour kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor iedere vorm van schade die deelnemers, volgers en hun familie, partners, bloed- en aanverwanten zouden kunnen leiden. Deelname geschiedt volledig op eigen risico. Met het insturen van het inschrijfformulier en het voldoen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer of volger zich bekend met het gegeven dat de aard van de tocht hoge eisen stelt aan de lichamelijke en geestelijke eigenschappen van de deelnemer of volger. Hij / zij verklaart lichamelijk en mentaal tot deze prestatie in staat te zullen zijn. De ZOEPAR-tour gaat overwegend door landelijk gebied. Mocht de tocht als gevolg van bijvoorbeeld MKZ; varkenspest of vergelijkbare omstandigheden geen doorgang kunnen vinden, dan vindt slechts restitutie van dat deel van het inschrijfgeld plaats, waarvoor de organisatie nog geen financiële verplichtingen is aangegaan. De organisatie behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, het reglement aan te passen. De laatste wijzigingen zullen uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement op de site kenbaar gemaakt worden.

ARTIKEL 4 Organisatie
ZOEPAR tour is een non-sleep fietstocht van Zoetermeer naar Parijs, georganiseerd door Alexander Straathof, Bianca van Gilst en Kees Raateland, naar een idee van Maarten Sauter en Alexander Straathof.
URL: www.zoepartour.nl
E-mail: info@zoepartour.nl
tel. Alexander Straathof: 06-47254423